Ďalšie odoslanie objednávok za: 0 Days

Podmienky ochrany osobných údajov

 

1. Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Bobánek s.r.o. IČ: 08532451 so sídlom Králíčkova 4267, Havlíčkův Brod 58001 (ďalej len: „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Králíčkova 4267, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  telefón: +420 799 991 227
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vyplnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k úspešnému vybaveniu objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez posktnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a vytváranie ďalších marketingových aktivít.

 

4. Doba uchovávania údajov

 • Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvných vzťahov).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • Príjemcovia osobných údajov sú
  • zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zabezpečujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania a zálohovania dát.
  • Osoby zabezpečujúce marketingové služby
 • Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované nami alebo tretími stranami, medzi ktoré patrí Smartsupp.com, s.r.o. DIČ: CZO3668681, ComGate, a.s. IČO: 26508842, Heureka Shopping s.r.o. DIČ: CZ02387727, Zásilkovna s.r.o. IČO: 28408306, Smartlook.com, s.r.o., DIČ: CZ09508830
 • Správca nemá v úmysle postúpiť osobné údaje tretím krajinám (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

6. Práva subjektov údajov – Vaše práva

 • Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
  • právo vymazať osobné údaje podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  Na uplatnenie Vášich práv prosím kontaktujte správcu elektronicky alebo písomne.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu splniť.

 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia, ktoré zodpovedajú všetkým možným rizikám.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

 

8. Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 02.10.2020